کد فعالسازی به شماره{{data.phoneNumber}}فرستاده شد.
تلاش دوباره در {{counter}} ثانیه دیگر
ساخت اولین کیف پول (مرحله 1 از 3)
کیف پول، درآمدها و هزینه هایی که از هم مستقل هستند، را مدیریت می کند.
ساخت اولین کیف پول (مرحله 2 از 3)
برای مدیریت کدام یک از حوزه های مالی خود از این کیف پول استفاده می کنید؟
حوزه مالی نوع کیف پول شما را مشخص می کند و نیوُ را برای شما شخصی سازی می کند.
ساخت اولین کیف پول (مرحله 3 از 3)
واحد پولی کیف پول خود را تعیین کنید.